سهم بانک‌ها از تأمیـن مالـی  اقتصاد ایران
سهم بانک‌ها از تأمیـن مالـی  اقتصاد ایران

به گزارش کانی مگ، این بررسی نشان می‌دهد، تأمیـن مالـی صنایع را ۷۸درصد نظام بانکی، ۱درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ۳درصد اعتبارات عمرانی، ۱۸درصد بازارسرمایه برعهده دارند. مطابـق برآوردهـا از مجمـوع ۶.۴۴۷۱ هـزار میلیـارد ریـال تأمیـن مالـی صـورت گرفتـه در بـازار سـرمایه کشـور در سـال ۱۳۹۹ سـهم عمـده آن مربـوط بـه تأمیـن مالـی دولـت بـوده و […]

به گزارش کانی مگ، این بررسی نشان می‌دهد، تأمیـن مالـی صنایع را ۷۸درصد نظام بانکی، ۱درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ۳درصد اعتبارات عمرانی، ۱۸درصد بازارسرمایه برعهده دارند.

مطابـق برآوردهـا از مجمـوع ۶.۴۴۷۱ هـزار میلیـارد ریـال تأمیـن مالـی صـورت گرفتـه در بـازار سـرمایه کشـور در سـال ۱۳۹۹ سـهم عمـده آن مربـوط بـه تأمیـن مالـی دولـت بـوده و سـهم بخـش صنعـت و معـدن حـدود ۶.۳۱ درصـد بـوده اسـت .

طراحی از عاطفه عبدالهی، عضو تیم تحریریه کانی مگ