بخش پیشران اقتصاد کشور کجاست؟
بخش پیشران اقتصاد کشور کجاست؟

به گزارش کانی مگ، متوسط رشد ارزش افزوده بخش صنعت طی دوره مورد بررسی، بالاتر از رشد سایر بخش‌های اقتصادی است؛ اگرچه سهم این بخش در مقایسه با سهم برخی بخش‌ها از جمله خدمات و نفت، پایین‌تر است. تصویر پیش رو شمایی از وضعیت بخش پیشران اقتصاد کشور است. طرح از سپیده کاشانی، عضو تیم […]

به گزارش کانی مگ، متوسط رشد ارزش افزوده بخش صنعت طی دوره مورد بررسی، بالاتر از رشد سایر بخش‌های اقتصادی است؛ اگرچه سهم این بخش در مقایسه با سهم برخی بخش‌ها از جمله خدمات و نفت، پایین‌تر است.

تصویر پیش رو شمایی از وضعیت بخش پیشران اقتصاد کشور است.

طرح از سپیده کاشانی، عضو تیم چند رسانه‌ای کانی مگ