نور ز خورشید جوی بو که بر آید
نور ز خورشید جوی بو که بر آید

کانی مگ، برای همراهان همیشگی خود آروزهای طلایی دارد. یلدای ۱۴۰۰ مبارک.

کانی مگ، برای همراهان همیشگی خود آروزهای طلایی دارد. یلدای ۱۴۰۰ مبارک.