کمترین رشد اقتصادی در ۴۳ سال گذشته مربوط به کدام سال بوده است؟
کمترین رشد اقتصادی در ۴۳ سال گذشته مربوط به کدام سال بوده است؟

به گزارش کانی مگ، رشد اقتصادی نقش مهمی در ورود کشورها به چرخه‌ حل مشکلات، فرصت‌ها و استانداردهای ارتقاء یافته زندگی دارد و در واقع مسیر توسعه اقتصادی، در کشورها بر محور رشد اقتصادی تعریف می‌شود. تصویر پیش رو شمایی از وضعیت رشد اقتصادی در سال‌های اخیر است.

به گزارش کانی مگ، رشد اقتصادی نقش مهمی در ورود کشورها به چرخه‌ حل مشکلات، فرصت‌ها و استانداردهای ارتقاء یافته زندگی دارد و در واقع مسیر توسعه اقتصادی، در کشورها بر محور رشد اقتصادی تعریف می‌شود.

تصویر پیش رو شمایی از وضعیت رشد اقتصادی در سال‌های اخیر است.