صنایع معدنی کشور چه وضعیتی دارند؟
صنایع معدنی کشور چه وضعیتی دارند؟

کانی مگ، صنایع معدنی به عنوان یکی از مهمترین قطب‌های تولیدی کشورمان سهم به سزایی در میزان صادرات و تامین نیاز داخل دارند. به اعقتاد بسیاری از کارشناسان صنایع معدنی می‌تواند بازوی توسعه‌ای اقتصاد کشور باشند تصویر زیر شمایی از وضعیت تولید شرکت‌های معدنی است.   طرح از ملیکا علاءالدینی عضو تیم چندرسانه‌ای کانی مک. […]

کانی مگ، صنایع معدنی به عنوان یکی از مهمترین قطب‌های تولیدی کشورمان سهم به سزایی در میزان صادرات و تامین نیاز داخل دارند. به اعقتاد بسیاری از کارشناسان صنایع معدنی می‌تواند بازوی توسعه‌ای اقتصاد کشور باشند

تصویر زیر شمایی از وضعیت تولید شرکت‌های معدنی است.

آمار تولید شرکت‌های معدنی کشورمان چقدر است؟

 

طرح از ملیکا علاءالدینی عضو تیم چندرسانه‌ای کانی مک.