چالش‌های صنعت معدن چگونه برطرف می‌شوند؟
چالش‌های صنعت معدن چگونه برطرف می‌شوند؟
بر اساس تحقق و بررسی انجام شده در موسسه پژوهش‌های بازرگانی چالش‌های صنعت معدن بررسی و پیشنهادهای مرتبط با آن مطرح شدند.

بخش معدن و صنایع معدنی یکی از حوزه‌های مهم و اثرگذار در تولید و تجارت کشور محسوب می‌شود. با این حال صنعت معدن با چالش‌های جدی رو به رو است.

تصویر زیر شمایی از راهکارهای ارایه شده از سوی موسسه پژوهش‌های بازرگانی در حوزه معدن و صنایع معدنی است.